Regulamentul concursului online ” ALFEMO Romania implineste 2 ani!

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “ ALFEMO Romania implineste 2 ani!” (numit in cele ce urmeaza „Concursul”) este compania KIDS ROOMDECORATION SRL, cu sediul în Braila, strada General Androcle Fotino, nr 9, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J09/233/2016, Cod de Identificare Fiscală RO 35930260 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) pe pagina de internet www.alfemo.ro. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2.

PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 01.11.2020 – 30.11.2020, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii www.alfemo.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei ALFEMO, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare, pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina www.alfemo.ro

SECTIUNEA 4.

DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5.

PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa achizitionand din locatiile ALFEMO Romania sau de pe site-ul alfemo.ro,  de la 01.11.2020 pana la 30.11.2020, ora 23:59 si achitand integral comanda in valoare de minim 1000 lei.

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

5.2. Sa achizitioneze cu plata integrala orice doreste de la ALFEMO Romania in valoare de 1000 lei in perioada specificata mai sus

5.3. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul alfemo.ro

SECTIUNEA 6.

PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate castiga marele premiu, voucher de 5000 lei, oferit de ALFEMO Romania.

Castigatorul va fi selectat aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului www.random.org/. Tragerea la sorti va avea loc miercuri, 02.12.2020. Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana la ora 20:00, pe pagina https://www.facebook.com/AlfemoRomania/

6.1. Valoarea neta totala a premiilor este de 5000 RON.

6.2. Organizatorul va trage la sorti castigatorul, utilizand website-ul www.random.org, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs.

6.3. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AlfemoRomania/

6.4. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.5. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de 5 de zile de la validare, prin curier.

6.6. Premiul castigat (sub forma de voucher) poate fi folosit pentru cumparaturi efectuate in perioada 10.12.2020 – 31.01.2021 pe site-ul alfemo.ro si in magazinele fizice ALFEMO Romania din Bucuresti si Braila

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.7. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre KIDS ROOMDECORATION SRL, pe adresa: Bulevardul Pipera-Tunari, Nr.134, (Voluntari) Bucuresti, Jud. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.9. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa pentru livrarea voucher-ului.

SECTIUNEA 7.

ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului www.alfemo.ro

  1. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

SECTIUNEA 9.

RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

Organizatorul este o companie în cadrul căreia sunt stabilite și aplicate înalte standarde de administrare a afacerilor și a activităților transparente, ceea ce înseamnă un comportament responsabil, legal și etic la nivel rezonabil, care include, în același timp, respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal.

Luând în considerare standardele menționate mai sus organizatorii colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu reglementările în vigoare, și implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și al abuzului.

Organizatorii sunt conștienți de faptul că protecția datelor cu caracter personal este importantă atât pentru utilizatorii noștri, cât și pentru celelalte persoane. Chiar din acest motiv dorim să vă informăm despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, modul de gestionare al acestora, precum și modul în care ne îngrijim de protecția lor.

Scopul, domeniul de aplicare și temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri speciale, explicite și legale, precum și în măsura necesară, acestea fiind prelucrate într-o manieră concordantă cu aceste scopuri.

Organizatorul va colecta și prelucra datele cu caracter personal numai în cazurile în care acest lucru este permis de dispozițiile legale:

atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale atunci când persoana a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii contractului, partea contractantă fiind persoana la care se referă datele cu caracter personal, sau în vederea implementării măsurilor la cererea unei astfel de persoane înainte de încheierea contractului

atunci când prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei la care se referă datele cu caracter personal sau ale unei alte persoane fizice;

atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de organizatori sau de companiile afiliate acestora.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică în mod direct sau indirect. Acestea sunt, de exemplu, numele și prenumele dumneavoastră, adresa electronică, numărul de telefon, adresa IP sau adresa poștală.

Organizatorii nu colectează datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care astfel de date sunt prezentate în mod explicit de dvs. (de exemplu, atunci când solicitați informații asupra unui anumit produs sau serviciu, încheiați un contract sau solicitați informații asupra anumitor proceduri înainte de încheierea contractului, vă înscrieți în programele de fidelizare, vă abonați la noutățile electronice, participați la sondaje, concursuri și jocuri cu premii, solicitați donații și anumite informații, depuneți un CV, o ofertă deschisă sau vă înscrieți la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, sau atunci când vă angajați în cadrul companiei noastre…).

Colectăm, stocăm, utilizăm sau transmitem datele dvs. cu caracter personal – într-un interval de spațiu și de timp – necesar într-un anumit caz particular, de exemplu, pentru a răspunde la întrebările dvs. sau pentru a vă îndeplini cerințele, pentru a vă informa despre produselor noastre, rezultatele concursului sau ale jocului cu premii, pentru a îndeplini obligația contractuală sau procedurile urgente înainte de încheierea contractului, precum și pentru a ne îndeplini alte obligații legale sau juridice. Din aceste motive, compania organizatoare trebuie uneori să transfere date cu caracter personal către alte companii și filiale sau către furnizori externi de servicii, în vederea unei prelucrări ulterioare ale acestora. Furnizorii de servicii pot fi angajați, de exemplu, în contextul serviciului centrului de apel, al distribuției de bunuri sau materiale publicitare sau cel al organizării și realizării jocurilor cu premii. Compania solicită acestora să adopte prevederile legale în vigoare, să se conformeze cu instrucțiunile și să respecte regulile interne privind protecția datelor cu caracter personal, precum și să implementeze măsuri de securitate tehnico-organizatorice adecvate.

Organizatorul garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi vândute nimănui și nu vor fi transmise sau împrumutate unor părți terțe, în cazul în care acest lucru nu este necesar pentru a îndeplini scopul specific pentru care ne-ați furnizat datele dvs. cu caracter personal, de asemenea, garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor vi comunicate oricărui alt destinatar neautorizat.

Există posibilitatea să fim nevoiți să furnizăm datele dvs. cu caracter personal unei autorități publice competente, în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau prin alte reglementări obligatorii.

Datele colectate vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, sau până la împlinirea termenului stabilit de reglementările în vigoare. După finalizarea prezentului concurs si dupa atribuirea premiilor revendicate, pana in 27 septembrie 2020, datele colectate vor fi șterse.

Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de publicitate și marketing

Atunci când datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri de publicitate și marketing, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul protecției datelor cu caracter personal, vor fi stocate și utilizate în aceste scopuri, de exemplu, pentru transmiterea prin poșta electronică sau normală, sau alt canal de comunicare acceptat de dvs., a notificărilor electronice, mostrelor de produse și a invitațiilor de participare la concursuri și jocuri cu premii.

În cazul în care datele dvs. personale vor fi utilizate în scopul expedierii reclamelor și a promoțiilor adaptate intereselor individuale (ale dvs.) în scopul creării și menținerii unui profil de utilizator, veți fi informați în prealabil, deci înainte de expedierea unor astfel de reclame și promoții, iar înainte unei astfel de procesări a datelor cu caracter personal, vă vom ruga cu siguranță, într-un mod aparte, explicit și informat, să ne acordați consimțământul dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi de asemenea utilizate în cazul în care vom dori să analizăm sau să îmbunătățim eficiența serviciilor noastre online, a publicității și a marketing-ului, a cercetărilor de piață și cea a eforturilor de vânzări în sondaje sau în alte alte chestionare, sau vor fi utilizate într-un alt mod care vă va asigura că datele dvs. cu caracter personal nu indică numele, sau că acestea nu pot fi asociate unei persoane concrete.

Exercitarea drepturilor de către persoana vizată

Puteți să ne solicitați în orice moment informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, sau să solicitați rectificarea acestora, puteți anula utilizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, sau retragerea consimțământului acordat pentru toate scopurile sau doar anumite scopuri (cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil, de exemplu, atunci când este vorba de prelucrarea datelor în scopuri statistice, în privința cărora datele cu caracter personal nu permit nicidecum identificarea), sau puteți interzice transferul de date către un alt fel de procesare, în condiții legale, puteți de asemenea să vă dezabonați de la primirea materialelor noastre informaționale și promoționale.

De asemenea, în situațiile bazate pe existența interesului nostru legitim, îndeosebi atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing direct, puteți formula obiecții împotriva utilizării acestora.

Vă vom asigura în cea mai mare măsură posibilă și în mod rezonabil că datele cu caracter personal puse la dispoziţia noastră vor fi evidenţiate în mod corect, responsabilitatea pentru acuratețea acestora fiind în același timp a dvs., motiv pentru care vă rugăm să vă actualizați datele în mod regulat și la timp, sau să ne trimiteți o cerere pentru înscrierea unor modificări sau pentru corectarea unor erori.

Pentru a vă exercita toate drepturile și obligațiile cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, puteți contacta adresa alectronică sau cea a sediului Companiei care sunt disponibile pe pagina de internet sau pe instrucțiunile de pe prospectul materialelor promoționale livrate.

În momentul contactării și al recepționării cererilor menționate mai sus, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal.

După recepționarea cererilor dvs., vom realiza operațiunea solicitată într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la recepționarea acestora, și vă vom anunța, după caz, cu privire la acest aspect, totul în conformitate cu legea.

Copii

De regulă, nu colectăm date despre copii. În cazul în care vom constata că au fost furnizate astfel de date fără consimțământul părinților sau al reprezentanților legali, acestea vor fi șterse cât mai curând posibil. În acest sens, vor fi luate în considerare indicaţiile primite de la dvs., în calitate de părinte sau tutore legal.

În cazul în care vom colecta totuși date despre copii în anumite scopuri, a căror vârstă impune consimțământul părinților pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu legile în vigoare, vom publica informații adecvate și vom lua măsuri rezonabile pentru a constata dacă acesti copii au consimțământul părinților sau al tutorelui legal.

Securitatea datelor

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, modificarea sau înstrăinarea datelor dvs., accesul unei părți terțe neautorizate sau oricare altă prelucrare neautorizată a acestora. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat la acei angajați care au nevoie de aceste informații pentru a furniza serviciile noastre sau pentru a răspunde la întrebările dvs. Educăm continuu angajații noștri despre importanța confidențialității datelor sau cea a protecției vieții private și a datelor dvs. cu caracter personal. Colectăm doar acele informații care sunt necesare pentru o anumită procesare și nu le stocăm mai mult decât este necesar sau decât este stabilit prin prevederile legale.

Pe pagina noastră de internet  puteți găsi periodic link-uri de trimitere către alte pagini de internet sau portaluri, iar noi vă putem oferi și caracteristicile rețelelor sociale care permit schimbul de date cu caracter personal pe rețelele sociale. În orice caz, vă recomandăm citirea în prealabil a regulilor privind protecția datelor cu caracter personal ale acestor portaluri, rețele sociale sau părți terțe, precum și a măsurilor adoptate pentru protecția acestora, întrucât pot fi diferite de Regulile și măsurile noastre adoptate, fapt pentru care nu putem fi responsabili.

Limitarea răspunderii

Deși adoptăm măsuri tehnice, organizatorice și de personal accesibile în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva utilizării accidentale sau intenționate, a distrugerii, pierderii, modificării sau a accesului neautorizat la acestea, nu putem garanta că unele date cu caracter personal colectate de noi, în ciuda prevederilor cuprinse în prezentele Reguli privind protecția confidențialității, nu vor fi niciodată divulgate în mod accidental.

În măsura maximă permisă de lege, excludem răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorilor sau părților terțe prin divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal.

Întrucât nu dispunem de nici un control asupra datelor cu caracter personal pe care le furnizați în momentul accesării și utilizării altor portaluri, sau asupra datelor pe care le furnizați în mod direct către părțile terțe ne excludem răspunderea pentru prejudiciul care ar putea fi cauzat dvs. sau părților terțe datorită transmiterii datelor cu caracter personal.

Prin înregistrare în concurs, participantul își dă consimțământul în mod expres ca organizatorii să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul realizării concursului.

SECTIUNEA 11.

FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe alfemo.ro